Градови

Моментални вредности

20.10.2018 во 03:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок