Градови

Моментални вредности

20.02.2018 во 11:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок