Градови

Моментални вредности

20.11.2019 во 22:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок