Градови

Моментални вредности

24.01.2020 во 08:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок