Градови

Моментални вредности

31.03.2020 во 23:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок