Градови

Моментални вредности

28.09.2020 во 10:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок