Градови

Моментални вредности

25.04.2018 во 21:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок