Градови

Моментални вредности

10.04.2021 во 15:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок