Правила на користење


Вовед:
Правилата и условите за користрње на овој портал ќе го регулираат вашето користење на порталот Точка, достапен на https://tocka.com.mk/. Со посетата на овој портал, вие сте согласни со условите на користење во целост. Доколку не сте согласни со истите, ве молиме да не го користите порталот.


Интелектуална сопственост:
Страницата, како и целата оригинална содржина е во сопствеништво на Точка и како такви, се целосно заштитени по законите и регулативите за интелектуална сопственост. Користење, позајмување, менување, продавање или дистрибуција на содржината објавена на Точка, без разлика дали е оригинална содржина или содржина објавена во соработка со друга страна, партнери или извори, без одобрение од Точка или сопствениците на содржините, е строго забрането.


Линкови:
Нашиот портал содржи број на линкови од други портали и онлајн извори, кои не се во сопствеништво или под контрола на Точка. Точка не зема одговорност за содржината и дејствијата на било кој од овие страници/извори/линкови. Затоа, ве советуваме детално да ги прочитате правилата и условите на секој портал кој ќе го посетите преку линк кој е објавен на нашиот портал.


Рестрикции:
Содржината која се објавува на овој портал, не треба да ја интерпретирате како советување од страна на Точка.


За огласувачите:
Овие правила се однесуваат на сите содржини кои се испратени до Точка од страна на Огласувачите како и на односите помеѓу двете страни, во понатамошниот текст, Точка и Огласувачот.

 • Точка нема обврска да објави било каков вид реклама доколку истата не соодветствува со правилата за објавување на содржина од било кој вид на Тocka.com.mk. Пред објавување на било каков вид реклама, истата мора да биде одобрена од одговорните лица на Точка.
 • Со поднесување на барање или понуда кон Точка, Огласувачот е согласен со правилата за користење и огласување на Точка.
 • Рекламата која се поднесува од страна на Огласувачот мора да соодветствува со техничките спецификации кои ги налага Точка во конкретниот период (кај кои може да дојде до промена од време на време).
 • Точноста на рекламата од секој аспект е одговорност на Огласувачот. Точка не презема никаква одговорност за грешки од било кој вид поврзани со рекламата.
 • Огласувачот има обврска да достави материјали кои се вистинити во потполност и не прекршуваат права од било кој вид, кои се заштитени со закон.
 • Точка користи „Revive Ad Server“ за прикажување на банерите на сајтот. Овој сервер и овозможува на Точка да објавува реклами, да ги менаџира кампањите и да го следи перформансот на истите.
 • Точка е должна 30 дена по завршеток на кампањата да ги чува статистиките за рекламите. Доколку Огласувачот во периодот од 30 дена не побара статистика, Точка не е должна да му ја испрати истата. По истекот на тој период, Точка не ги архивира ниту ги зачувува податоците од статистиката.
 • На Огласувачот кој праќа код, наместо банер во форма на слика или html фајл, Точка може му обезбеди статистика само за импресии, но не и за кликови.
 • Точка е должна на огласувачот да му изработи и испрати фактура за наплата на услугата. За губење или задоцнета достава на фактурата, Точка не презима одговрност бидејќи истата се врши од страна на доставувачи од фирма која се бави со таа дејност.
 • Огласувачот има должност да ја плати фактурата во предвидениот рок кој е напишан на истата. Во спротивно, Точка има целосно право да постапи по Закон за да дојде до наплата на фактурата.


Промени на овие правила и услови:
Точка го задржува правото да ги модифицира и менува правилата и условите на користење во било кое време. Вашата одлука да продолжите со користење на порталот и по настанатите промени, е ваша согласност и прифаќање на новите правила и услови за користење на Точка. Затоа, ве советуваме да ги проверувате условите во овој договор за да бидете во тек доколку има промена на истите. Доколку не се согласувате со правилата и условите, ве молиме да не го користите порталот Точка. Овие услови се заштитени и интерпретирани според законите во Република Северна Македонија.


Introduction:
These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of our website, Tocka accessible at https://tocka.com.mk/ These Terms will be applied fully and affect your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Terms and Conditions.


Intellectual Property:
The Site and all of its original content are the sole property of Tocka and are, as such, fully protected by the appropriate international copyright and other intellectual property rights laws. Using, borrowing, changing, selling or distribution of the content published by Tocka, whether is original content or content published in collaboration with other parties/partners or sources, are strongly prohibited without previous permission from Tocka or the owners of the content.


Links to Other Websites:
Our Site does contain a number of links to other websites and online resources that are not owned or controlled by Tocka. Tocka has no control over, and therefore cannot assume responsibility for, the content or general practices of any of these third party sites and/or services. Therefore, we strongly advise you to read the entire terms and conditions and privacy policy of any site that you visit as a result of following a link that is posted on our site.


For The Customers

 • Tocka is not obliged to publish any kind of advertisement that is not in accordance with our Terms and Conditions. Before publishing, the advertisement must be approved by an authorized person from Tocka.
 • By applying or giving an offer, the Customer agrees with and accepts the Terms and Conditions the terms and conditions set out on this page.
 • The Customer shall submit all Advertisements to the Publisher in accordance with the Publisher’s then current technical specifications (as may be updated from time to time), the current version of which is available on request.
 • It is the Customer’s responsibility to ensure that all Advertisements are correct, accurate and not misleading. The Publisher accepts no responsibility for any errors in an Advertisement including (without limitation) any errors which arise as a result of any changes or alterations undertaken by the Publisher at the Customer’s request.
 • The Customer is obliged to guarantee that the Material complies with all applicable legislation, laws, regulations and codes of practice.
 • Tocka publishes the Materials (Digital Banner Ads) through the "Revive Ad Server". This server features an integrated banner management interface and tracking system for gathering statistics.
 • Tocka is obliged to provide and keep the advertisement statistics in the period of 30 days after the end of the campaign. If The Customer does not make a request for the statistics in that period of time, Tocka has no responsibility in providing it later. After that period of time, Tocka will not archive or save the statistic's data.
 • Tocka can provide statistics only for impressions and not for clicks when the Ad Banner is sent as a "code", instead of JPG or HTML file.
 • Unless otherwise agreed by Tocka in writing, the Publisher shall invoice the Customer for all amounts as they become due. Tocka does not take responsibility for loss or delay in delivery of the Invoice.
 • The Customer shall pay all invoices within the appointed time which shall be after the date of first publication of the applicable Advertisement.
If the Customer fails to pay the Publisher on the due date for payment, the Publisher may claim interest under the Late Payment of Commercial Debts.


Restrictions:
You are specifically restricted from all of the following:

 • Selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material
 • Using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;
 • Using this Website in any way that impacts user access to this Website;
 • Using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;
 • Engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website;
 • Using this Website to engage in any advertising or marketing.


No warranties:
This Website is provided "as is," with all faults, and Tocka express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.


Changes to This Agreement:
Tocka reserves the right to modify these Terms of Service at any time. Your decision to continue to visit and make use of the Site after such changes have been made constitutes your formal acceptance of the new Terms of Service.

Therefore, we ask that you check and review this Agreement for such changes on an occasional basis. Should you not agree to any provision of this Agreement or any changes we make to this Agreement, we ask and advise that you do not use or continue to access Tocka immediately.


Governing Law & Jurisdiction:
These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of Republic of North Macedonia.