Македонските градежници во Кувајт во 70-тите години

Погледнете го видетот како југословенските фирми проектирале и изведувале во Кувајт. Меѓу нив и македонската градежна компанја „Гранит“ со свои инженери и работници. Оваа компанија во 70-тите години на минатиот век била спосбна да се занимава со огромни градежни зафати во кратки рокови. Преку 450 илјади тони асфалтна маса, бетонски работи преку 250 илјади кубици, подземни инсталации околу 370 километри.